Algemene voorwaarden

Rijschool Dutch Driving – Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden bevatten de algemene bepalingen voor het verzorgen van rijopleidingen en theoriecursussen,
inclusief de bijbehorende acties van de rijschool en de CBR-examens. Ze zijn van toepassing op de rijschool vermeld in het
lesovereenkomst, hierna aangeduid als Rijschool Dutch Driving. In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan de
afspraken tussen de ingeschreven kandidaat en Rijschool Dutch Driving, waarbij de kandidaat een keuze maakt voor een
opleiding, al dan niet in de vorm van een pakket of losse lessen.

ARTIKEL 1 Bij de aanschaf van een rijlespakket of theoriecursus stemt de leerling automatisch in met de algemene voorwaarden
van Rijschool Dutch Driving.
1.0 Onder ‘kandidaat,’ zoals genoemd in de lesvereenkomst, wordt hier ‘de leerling’ verstaan. Onder leerling wordt ook
begrepen ‘ouder,’ ‘wettelijke vertegenwoordiger,’ of ‘bedrijf,’ indien de bepaling in de algemene voorwaarden betrekking heeft
op het betalen van de lesprijs en/of andere kosten in verband met het verstrekken van rijonderricht door Rijschool Dutch Driving
aan de leerling. Wanneer in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘hij’ of ‘zijn,’ wordt ook ‘zij’ of ‘haar’ bedoeld.
Onder ‘lesovereenkomst’ wordt de overeenkomst van opdracht verstaan, waarbij de kandidaat als opdrachtgever fungeert en
Rijschool Dutch Driving als opdrachtnemer.

Verplichtingen Rijschool Dutch Driving
1.1 De kandidaat krijgt praktijkles van een instructeur die voldoet aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
De instructeur bezit een geldig ‘instructeurcertificaat.’
1.2 De kandidaat ontvangt periodiek informatie over zijn/haar voortgang en de relatie tot de exameneisen.
1.3 De rijschool reserveert het rijexamen binnen twee weken nadat de examenkosten zijn betaald en de instructeur akkoord is
met de aanvraag voor het examen.
1.4 De kandidaat legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het
echter voorkomen dat de kandidaat het examen aflegt in een vervangende lesauto. 1.5
De tijdsduur van de rijles, namelijk 50 minuten, wordt volledig benut voor het geven van rijles; de nabespreking maakt deel uit
van de rijles.
1.6 Rijschool Dutch Driving heeft voor het geval zij aansprakelijk is een bedrijfsverzekering afgesloten.
1.7 De kandidaat krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur.
1.8 Indien lessen niet kunnen doorgaan door ziekte van de instructeur, een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden,
wordt de kandidaat hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, en wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een
vervangende instructeur ingezet. In zo’n geval kan de kandidaat geen aanspraak maken op restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 Verplichtingen van de kandidaat
2.1 Om lessen te volgen, moet de kandidaat de wettige leeftijd hebben voor de betreffende categorie in Nederland en tijdens de
lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich hebben.
2.2 De kandidaat zorgt ervoor op tijd en op de afgesproken datum en plaats voor de rijles klaar te staan. Indien de kandidaat te
laat is, wacht de instructeur maximaal 15 minuten op de afgesproken plaats. Als de kandidaat dan nog niet aanwezig is, heeft
Rijschool Dutch Driving het recht de les in rekening te brengen, ook als de les langer duurt dan 50 minuten.
2.3 De kandidaat mag een rijles tot 24 uur voor aanvang annuleren of verschuiven. Na deze termijn heeft Dutch Driving het recht
de les in rekening te brengen vanwege de gereserveerde tijd.
2.4 De kandidaat dient bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of ander deelonderzoek en
rijexamen) een geldig legitimatiebewijs en, indien vereist, een geldig theoriecertificaat te overleggen.
2.5 De kandidaat verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijngebruik,
alcohol- en/of drugsgebruik waarheidsgetrouw aan Rijschool Dutch Driving.
2.6 Indien de kandidaat informatie verzwijgt die onder 2.5 vermeld staat, heeft Rijschool Dutch Driving het recht de lessen
(lesovereenkomst) per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.7 Bij schade als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft Rijschool Dutch Driving het recht dit te verhalen op de
kandidaat.
2.8 Zodra sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen, dient de kandidaat dit direct te
melden aan Rijschool Dutch Driving. Indien de kandidaat dit nalaat te vermelden, kan de rijschool niet aansprakelijk worden
gesteld, en kan worden overgegaan tot beëindiging van de les overeenkomst zonder restitutie.

ARTIKEL 3 Voorwaarden wijze van betaling
3.1 Betalingen van losse lessen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur of op kantoor en dienen te worden voldaan aan het
begin van iedere les. Bij betaling van meerdere lessen in contanten dient vooraf afstemming plaats te vinden met de rijschool.
Als er aan de instructeur wordt betaald zonder overleg met de rijschool, is Dutch Driving niet verantwoordelijk als er iets
misgaat.
3.2 Voor deelbetalingen bij lespakketten moet de helft van het pakket uiterlijk een week voor aanvang van de eerste les zijn
voldaan. Het resterende deel moet worden betaald wanneer de helft van het lespakket is voltooid. Voor bedragen hoger dan €
2000 is een betalingsregeling in drie termijnen mogelijk. Het eerste deel moet een week voor aanvang van de eerste les worden
voldaan, het tweede deel wanneer een derde van het lespakket is voltooid, en het laatste deel wanneer twee derde van het
lespakket is voltooid. Het praktijkexamen wordt aangevraagd na volledige betaling van het pakket.
3.2.1 Het praktijkexamen wordt aangevraagd na volledige betaling van het pakket.
3.3 Als de kandidaat nalatig is met betaling, behoudt Rijschool Dutch Driving zich het recht voor een incassobureau in te
schakelen. De extra kosten zijn voor rekening van de kandidaat.

ARTIKEL 4 Rijexamens
4.1 Als de kandidaat niet verschijnt of te laat komt voor het examen vanwege oorzaken die aan de kandidaat kunnen worden
toegerekend, draagt de kandidaat de kosten voor een nieuwe aanvraag. Het oorspronkelijke examen komt te vervallen, en het
volledige bedrag is verschuldigd, zelfs bij een examengarantiepakket.
4.2 Als het rij-examen niet doorgaat vanwege slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, hoeft de kandidaat het nieuwe
examen niet zelf te betalen.
4.3 Examengarantie is eenmalig. Als de kandidaat zakt, dekt de rijschool de kosten van het tweede examen. De kandidaat betaalt
echter voor het gebruik van de auto voor het tweede examen. Als de kandidaat ook bij het tweede examen zakt, zijn voor
daaropvolgende examens de volledige kosten verschuldigd zoals aangegeven op de website van de rijschool voor de
desbetreffende categorie.
4.3.1 Examengarantie vervalt als de kandidaat het advies van de instructeur niet opvolgt. In dat geval moet de kandidaat volledig
betalen voor het tweede examen.

ARTIKEL 5 Beëindiging van overeenkomsten
5.1 Rijschool Dutch Driving heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te ontbinden als:
1. Er sterk vermoeden bestaat dat de kandidaat opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt aan Rijschool Dutch
Driving (zie artikel 2.5).
2. Er sterk vermoeden bestaat dat de kandidaat opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
5.2 Als de overeenkomst is aangegaan voor een lespakket, kan de kandidaat dit pakket beëindigen om zulke
dringende redenen dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. Voorbeelden hiervan zijn ziekte
en blessures met een hersteltijd van langer dan een jaar. Het pakket wordt dan bevroren voor een jaar. Als er een
bedrag is vooruitbetaald, zal de rijschool het verschuldigde bedrag terugbetalen verminderd met het aantal genoten
rijlessen en 15% annuleringskosten over het gehele pakketbedrag, en administratiekosten. Als niet alle lessen zijn
gevolgd, krijgt de kandidaat restitutie. Dit gebeurt binnen 21 werkdagen na het behalen van het rijbewijs.
5.3 Rijlespakketten zijn 12 maanden geldig en kunnen worden verlengd bij uitzondering (artikel 5.2). Houd er rekening
mee dat jaarlijks een indexatie plaatsvindt, bijvoorbeeld een verhoging van CBR-kosten, waardoor bij verlenging extra
kosten ontstaan. Het verschil wordt dan doorberekend. Als er binnen die 12 maanden geen verlenging is
aangevraagd, vervalt het lespakket. Verlenging moet schriftelijk en per e-mail worden aangevraagd.
5.4 Theorie-examens moeten vooraf worden betaald. Ook bij theoriecursussen moet het examen vooraf worden
betaald.

ARTIKEL 6 Aanvullende afspraken
6.1 Rijschool Dutch Driving kan, indien nodig, aanvullende afspraken met de leerling maken, die dan worden vastgelegd in een
lesovereenkomst.
6.2 Deze algemene voorwaarden blijven echter van kracht op al onze overeenkomsten.

ARTIKEL 7 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
7.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
7.2 Alle geschillen die ontstaan tussen partijen met betrekking tot deze overeenkomst en de uitvoering ervan, worden bij
uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.

Autorijschool Dutch Driving
Wateringweg 139
2031 EG Haarlem
KVK 76911470

Pin It on Pinterest